MANDRESY FIJALIANA NY VAVOLOMBEN’NY TOMPO

Ho anao izay miaritra fijaliana noho ny amin’ny Tompo indrindra izao teny izao. Mampahery anao ny Tompo mba haharitra tsara na dia iharam-pahoriana aza. Ety amin’izao tontolo izao no ahitanao fahoriana, kanefa matokia fa Jesoa izay arahinao dia efa nandresy izao tontolo izao. Aoka hifandray Aminy mandrakariva ianao hampandresy anao na toa inona na toa inona ny endriky ny fijaliana iaretanao.
Ny endriky ny fijaliana mety hihatra na hahazo ny anao izay mijoro ho vavolombelon’ny Tompo:

 • Halan’ny olona rehetra noho ny anaran’i Jesoa ianao; fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena (Mat.10, 22; Lio.21, 12.17)
 • Ankahalaina, haratsiana, enjehina, vonoina, toy fandoroana anaty lafaoro mahamay (Sadraka sy Masaka ary Abednego), fitorahambato (Asa 14, 19)
 • Fatorana na gadraina ao an-trano maizina, hoatra ny mpanao ratsy (na Endrikendrehina ho nanao zavadratsy tsy natao akory (Gen.39, 19; IITim.2, 9)

Ny Fiatrehana ny fijaliana mahazo ny vavolombelon’ny Tompo

 • Minoa fa ny Ray dia tia anao. Matokia fa efa naharesy izao tontolo izao Izy. Na dia eo aza ny fahoriana tsy maintsy atrehina ety dia Izy kosa manome anao ny fiadanana (Jao.16, 27.33)
 • “Aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy; fa aleo matahotra Izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena any amin’ny helo” (Mat.10, 28)
 • Miareta fahoriana: Mahareta amin’ny finoana (Asa 14, 22; Heb.10, 36). Amin’ny faharetanareo nohahatananareo ny ainareo (Lio 21,19)
 • Aoka ho Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona. Sahia mandika ny tenin’ny Mpanjaka raha tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra izany.
 • Aza manompo Andriamani-kafa (Dan. 3, 29)
 • Aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe (Heb.10, 36)

Ny Fandresena azon’ny vavolombelon’ny Tompo izay miaritra sy maharitra fijaliana:

 • Arovan’Andriamanitra ny ainao izay matoky Azy : maniraka ny anjeliny na olonkafa hamonjy sy hiaro anao Izy (Dan. 3; Jer.38, 9-13, 16; Lio.21.18).
 • Manome fampiononana feno, mifanaraka amin’ny haben’ny fahoriana entinao ao amin’i Kristy Izy (IIKor.1, 5)
 • Na dia mety ho voafatotra aza ny nofonao, ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra (IITim.2, 9).
 • Ao anatin’ny fotoana izay iaretanao fahoriana, Andriamanitra miasa mba hahazoan’ny olona izay itorianao famonjena, dia ilay ao amin’i Kristy Jesoa, Asehon’Andriamanitra aminao ny voninahiny.

Farany, tsarovy fa Andriamanitra tsy mampisedra anao izay tsy ho zakanao. Fa hoy I Paoly: “Tsy misy fakam-panahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan’olombelona; nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra izay zakanareo; fa momba ny fakam-panahy dia hasiany làlana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany.” (I Kor. 10, 13). Mahatoky izao teny izao: fa raha miara-maty Aminy isika, dia hiara-belona Aminy koa; raha miaritra isika, dia hiara-manjaka Aminy; raha mandà Azy isika dia, Izy kosa handà antsika; fa na dia tsy matoky Azy aza isika, dia mbola mahatoky ihany Izy, fa tsy mahazo mandà ny tenany.” (IITim.2, 10-13)

MPANDRESY IANAO AMIN’NY ALALAN’ILAY TIA ANAO DIA JESOA KRISTY ILAY EFA NANDRESY IZAO TONTOLO IZAO. RAHA MBOLA TSY NANGATAKA FANDRESENA TAMIN’NY ANARAN’I JESOA IANAO DIA MANGATAHA MBA HAHAZO MBA HO TANTERAKA NY FIFALIANAO. (Jao.16, 24)

Auteur de l’article : AnjGab