Ilay anjely tonga anaty oram-baratra

Tao an-tokatranon’ny mpitondra fivavahana iray no niseho ny tantara.
Efa maty moa ramatoa vadiny ka dia izy mianaka irery sisa no miara-miaina ao.

Na orana mikija na rivo-mamirifiry

Fomba fanaony isaky ny Alahady hariva ny mandeha mizara trakitra manambara an’i Jesoa.
Indray Alahady anefa, sady nangatsiaka no avy be ny orana.
Tonga ity tovolahy nanatona an-drainy : Dada a ! Efa vonona aho an !
Rainy namaly : « Fa tsy hitan’ise ve ny andro e ? ». Tsy nanaiky lembenana nefa ity zanany : « Fa angaha moa ry Dada tsy misy mankany amin’ny afobe ny olona rehefa avy ny orana ? ».
« Tsy mety ho’aho izao, tsy afaka isika ! ». Niangavy fatratra anefa ny zanany : « Mba mahazo mandeha irery ve àry aho ? ». Tezitra rainy : « Mandehana raha handeha ho any amin’ny orana any ialahy ! ». Nangoniny izay trakitra rehetra mety ho zakany dia lasa izy nivoaka.

Indro tonga eo am-baravarana ka mandondona

Vao tonga tao ala-trano anefa izy dia indrao toa vao maika avy ny orana. Tsy lasa lavitra akory izy dia kotsa tanteraka, hatrany anatiny rehetra.
Notohizany ihany anefa ny diany, nizara ireo trakitra amin’izay tokantrano sendra tandrify azy.
Takelaka iray sisa teny aminy, ary toa nisy hery nanosika azy hanatona varavarana iray.

Nandondona izy, tsy nisy namaly anefa, nandondona mafimafy kokoa izy, mbola tsy nisy namaly ihany, naka vato mihitsy izy ary nopoapohany tamin’iny ny varavarana.
Farany, indro nisy nihetsika tany amin’ny efitra ambony. Nandondona farany izy ary indro nivoha ny varavarana.
Ramatoa efa lehibe no namoha trano, gaga izy saingy nitsiky nahita ity zazalahy kely. Nibadabada ilay io niarahaba sy nilaza ny anton-diany.
« Miala tsiny tompoko nanakotaba anao ! Fa tonga aho hilaza aminao fa tia anao Jesoa ! Indro misy taratasy kely milaza ny andinindininy mikasika izany fitiavany izany. » (…)

Fijoroana vavolombelona mahavariana.

Ny Alahady, rehefa hifarana ny fanompoam-pivavahana, tao anatin’ny fotoana malalaka, nanontany ny mpitarika, sao misy olona te-hizara, na hanentana.
Ramatoa iray efa lehibe no nitsangana. Nitantara izy.
« Tsy fantatrareo aho ary tsy misy olona fantatro ato am-piangonana, hatramin’ny Alahady teo dia tsy Kristiana akory aho.
Volana vitsivitsy izay no maty ny vadiko, izay zanakay tsy misy hita intsony.
Izaho irery sisa no tavela eto, maizina ny fiainako manontolo. Tao anatin’ny famoizam-po tanteraka aho ny Alahady teo ary nanapa-kevitra ny hamono tena.
Efa nohidiko ny trano rehetra ary niakatra tany ambony rihana aho, efa nifatotra teo an-tendako ny tady no nisy nandondona tao am-baravarana. Niandry minitra maro aho mba ho lasa izay olona ao nefa vao maika nihozongozona mafy ny varavarana.
Tsy maintsy nidina aho, akory ny hatairako nahita tovolahy kely miendrika anjely, mitsiky sy faly ao anaty oram-be, nolazainy fa tsy irery aho fa tia ahy Jesoa.
Tao anatin’ity taratasy nomeny ahy ity no nahitako ny adiresin’ny fiangonana sy ny fotoam-pivavahana ka dia izao izaho eto izao.

Hafatra ho anao

2 Timoty 4:2 « Mitoria ny teny, mazotoa, na amin’ny fotoana, na tsy amin’ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin’ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra. »

Auteur de l’article : AnjGab