Faneva : hira sy sary famantarana

Ireto avy ireo vinavina loha-hevitra nisafidianan’ny Komitin’ny faha-150 taona :

> Finoana sy faharetana > Fandrosoana > Fiorenana
> Fifankatiavana > Fandresena > Fifaliana

ka ny « FIORENANA » sy ny « FANDROSOANA » no lany tamin’izany, nahazoana ny Teny Faneva :

« Ny fanorenana mafy nataon’Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao : … miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny Filazantsara
 

II Timoty 2:19a – Filipiana 1:27b
 

Mba hampiavaka sy hampaharitra ny fahatsiarovana ny Jobily faha-150 taona, dia nentanina ny Fiangonana iray manontolo sy ny Zanaka am-pielezana mba handray anjara amin’ny fifaninanana Hira sy Sary faneva.

a. HIRA FANEVA

Niriana mba hahafeno ireto fepetra ireto ny Hira faneva :

Soratra Amboniloha Jerosalema-ko Andininy 3 + Famerenana isan’andininy Manaja ny « solfa » sy ny naoty
Soratra Faha-150 Feo 4 fara-fahabetsaka Mijanona ho fananan’ny Fiangonana
Teny Faneva Tsy misy « solo » sy bàn-kira Apetraka anaty CD / DVD / flash USB

Ny hira mitondra ny lohateny « Mahareta amin’ny Fanahy iray » moa no noraiketina ho Hira fanevan’ny faha-150 taona, ka toy izao ny tonony :

1. 2.
Ry Fiangonana ô, mijoroa
‘Ndeha re hampiraisina ny fo
Hampandroso lalina ny Filazantsara
Isika rehetra izao no samy hizara
Hiombona, hiray tadin-dokanga
Ho feno ny Fanahy ka tsy hisy banga
Na misy ny ady mafy izay lalovana
Jesoa no isalorana
Isaorana tokoa ilay Ray Mpiahy
Nikolo sy nitaiza ny fanahy
Dimampolo amby zato taona nahariana
Ka feno haravoana, fifaliana
Na nisy aza izay mety ho olana
Tao Jesoa namaha fatorana
Niaritra ny mafy, nanome famonjena
Ry Amboniloha Jerosalemako
3. Famerenana
Andeha hiaraka hientana
Hifanaiky, hifampitantana
Hiezaka hanavao hatrany ny firaisam-po
Haneho fa mpianatr’i Jesoa
Hanjaka feno ny fitiavana
Isika rehetra samy hihavana
Hiara-hanambara amin’ny feo iray
Ny voninahitra ho an’ilay Ray
Mahareta amin’ny Fanahy iray
Hampitombo ilay finoana
Ny tànantsika izao dia samy hifandray
Ho marika tsy ho adinoina

 

 

b. SARY FANEVA
Ireto kosa indray ireo fepetra mikasika ny Sary faneva :

Soratra Amboniloha Jerosalema-ko Loko manga, maitso, mavo, mena, fotsy, mainty
Soratra Faha-150 Mijanona ho fananan’ny Fiangonana
Teny Faneva Apetraka anaty taratasy A4 21 x 29,7 cm

Toy izao àry ny Sary fanevan’ny faha-150 taona :


Logo faha-150 taona
 

Auteur de l’article : hrakotomalala