Editorial jona 2015

HANDEHANANA AMIN’NY FAHENDRENA NY FINOANA

Hoy Jesoa Kristy amin’ny mpianany « Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan’ny ambodia ; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala » (Mat.10, 16)

 

Ho vavolombelony, hitory ny Famonjeny eto amin’izao tontolo izao

Maniraka anao izay mino Azy hijoro ho vavolombelony, hitory ny Famonjeny eto amin’izao tontolo izao Jesoa Kristy. Mila fahendrena anefa ny fiatrehana izany satria eo amin’ izao tontolo izao feno faharatsiana, mbola anjakan’i Satàna mpaka fanahy no anirahany anao. Aza hadinoina fa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anao halaim-panahy mihoatra izay zakanao ; manisy làlana hahafahanao amin’ny fakampanahy velarin’i Satàna mandrakariva ny Tompo (1Kor.10,13). Koa aoka hangataka Fahendrena amin’Andriamanitra tahaka izay nataon’i Solomona Mpanjaka ianao (1Mpa.3,9.16-28) hahaizanao manavaka ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny tsy marina, hoentinao mitondra ny tenanao araka ny sitrapony indrindra manoloana ny fakam-panahy izay velarin’i Satàna manoloana ny mpino isan’andro isan’andro.

Tsy ny hampiala anao amin’izao tontolo izao fa ny hiaro anao amin’ny ratsy rehetra

Tsy ny hampiala anao amin’izao tontolo izao fa ny hiaro anao amin’ny ratsy rehetra no kendren’i Jesoa Kristy raha nivavaka Izy (Jao.17,15). Araka izany dia mitaona anao tsy hiharo amin’ny ratsy Andriamanitra fa hamantatra hatrany izay Sitrapon’Andriamanitra izay manoro anao izay tokony hizoranao manoloana ny tranganjavatra rehetra miseho eo amin’ny fiainanao eto amin’izao tontolo izao (Sal.119,5). Koa mitondrà tena tahaka ny hendry fa tsy tahaka ny adala : mankahalà ny ratsy, esory ny fihatsarambelatsihy fa aoka hanana fisainana mazava, aza mihevitra izay hiavonavona, aza mirehareha, aoka ho zatra amin’ny fietrena eo ambany tànamaherin’Andriamanitra mandrakariva, aza mandainga fa manaova ny marina mandrakariva, aoka ho tia fihavanana ary aoka hanapaka amin’ny rariny, indrindra raha mpitondra ianao (Oha.8,12-21).

Miankina amin’ny fifandraisanao amin’Andriamanitra ny fananana na fahazoana fahendrena

Tsarovy fa tsy miankina amin’ny taonan’ny olona ny fananana na fahazoana fahendrena fa miankina amin’ny fifandraisanao amin’Andriamanitra izay loharanon’ny fahendrena (Lio.2, 39-52). An’Andriamanitra ny Fahendrena sy ny hery (Dan.2,20). Koa na firy taona na firy taona ianao izao dia afaka mangataka fahendrena avy Aminy : « Tiako izay tia ahy ; ary izay fatra-pitady ahy dia hahita ahy » (Oha.8,17). Ao anatin’ny famakiana na ny fihainoanao ny Tenin’Andriamanitra ka ankatoavanao azy no ahazoanao fahendrena. Mazotoa àry mamaky ny Baiboly isan’andro e ! Aoka ny Tenin’i Kristy hitoetra betsaka ao aminao amin’ny Fahendrena rehetra. (Kol.3,16.17).

Mila anao hijoro ho vavolombelony ny Tompo

Mila anao hijoro ho vavolombelony ny Tompo. Aoka ianao hijoro ho fanasina hitondra fahazavana ho an’ny fiarahamonina izay misy anao. Hamafisina indray etoana : Aoka tsy hiharo amin’ny ratsy ianao taomy ny hafa hiala amin’ny ratsy, hihavao amin’ny fanavaozana ny saina , tsy hitondra tena hanaraka ny fanaon’izao tontolo izao na handeha amin’ny fahendren’olombelona fotsiny fa handeha araka ny Fahendren’Andriamanitra. Aoka tsy ho fombafomba ivelany no anompoanao an’Andriamanitra fa ho fiainanao izany.

« Koa mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao ; fa miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra,dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. »

Mety misy ny mafy tsy maintsy hiaretanao amin’ny fandehanana araka ny Fahendren’Andriamanitra satria mifanohitra amin’ny fahendren’izao tontolo izao izany. Kanefa aza matahotra, matokia fa momba anao Jesoa Kristy Ilay Tompon’ny finoanao. Manàna faharetana, aoka ho mpanompo mahatoky hatramin’ny fahafatesana ianao, dia homeny anao ny satroboninahitra fiainana (Apo.2,10). MAHEREZA !

Auteur de l’article : AnjGab