Didy faha sivy : « Aza mety ho vavolombelona mandainga… ».

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA

Didy faha sivy : « Aza mety ho vavolombelona mandainga… ».

Tenin’Andriamanitra :

  • Deoteronomia 19 :15-19
  • Levitikosy 5 :20-26

Ny mahatonga ny vavolombelona mandainga dia ny tsy fitiavana, fialonana, fankahalana… ; ka miteraka sy mahatonga fanendrikendrehana… Ny olona manao izany dia tena meloka tanteraka ka ny sazy tokony ho an’ilay niendrikendrehana no hatolotra azy.

Tsy azo havela ho afa-maina velively ny vavolombelona mandainga.

Isan’ny vavolombelona mandainga avokoa izay rehetra mandainga. Nahoana ?

Tena fandikana ny didy folon’Andriamanitra ny lainga. Matetika anefa heverintsika ho zava-maivana sy tsy mampaninona akory ny lainga. Tsy mety ny lainga masina na ny andron’ny lainga… Rehefa lainga dia dia lainga . Sa ahoana?

Avy amin’ny devoly tanteraka ny lainga fa izy no rain’ny lainga. Jaona 8:44. Koa tsy izay mijoro ho vavolombelona mandainga ihany no halan’Andriamanitra eto fa izay manafina sy tsy milaza ny marina ary izay rehetra mandainga sy tia lainga koa . Apokalypsy 22:15.

Tsy eo amin’ny fitsarana ihany no ahitana ny vavolom-belona mandainga sy ny lainga fa eo amin’ny fiainana rehetra.

Lainga koa ny izay rehetra ambaran’ny vavantsika ka mampalahelo an’Andriamanitra toy ny teny ratsy, teniteny foana, resa-poana, resabe, laza masaka, fosafosa, endrikendrika,… Tohizo

Ny sokajin’olona rehetra dia mety handainga avokoa, na olo-manakaja be izao aza dia mandainga eo amin’ny fitsarana, eo amin’ny asa, eo amin’ny vadiny na eo amin’ny zanany na eo amin’ny olon-tiany,… , ny zaza sy ny ankizy dia samy efa mahay mandainga avokoa.

Mbola kely mihitsy ny zaza dia efa mahay mandainga. Gaga ianao, fa iza re no mampianatra azy ity mandainga tahaka izan? Valio.

  • Lazao izay lainga mety hataon’ny olona, hataon’ny olon-dehibe, hataon’ny zaza, ny ankizy…
  • Marina ve ny hoe: “ny lainga toy ny salaka ka ny tompony ihany no afatony” ? Hazavao dia manomeza ohatra.

 

Azo hatao tsara ny tsy mandainga. Sa ahoana?

Hadikao ny Efesiana 4:25

Auteur de l’article : AnjGab