Didy faha folo : « Aza mitsiriritra…».

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA

Didy faha folo : « Aza mitsiriritra…».

Tenin’Andriamanitra :

  • Genesisy 3:1-6
  • Josoa 7:19-26
  • Asan’ny Apostoly 8:14-20

Tanisao , inona avy ireo zavatra mety ho tsiriritin’ny olona ?.

    Ny mahatonga ny olona hitsiriritra dia ny tsy fahaiza mionina , tsy mety afa-poamin’izay efa eo am-pelatanan’ny tena … Mahita ny hafa dia … , raha iny no mba …, na raha izaho no mba… Nahoana kosa moa no tsy…

     Ny fitsiriritana no nampidirin’ i satana tao am-pon-draolombelona dia vita ny adiny ary mandraka ankehitriny dia tafatoetra ao am-pon’ny olona io ka sarotra esorina, maro no tsy mahafoy azy …    Inona avy ireo fitsiriritana nampidirin’ny devoly tao amin’ny vehivavy ao amin’ny Genesisy 3:1-6 ?

    Ny fototra nahatonga ny olona hanao ratsy dia ny fitsiriritana, ny fitsiriritana no loharano miteraka ireny ota maro isan-karazany ireny . Manomeza ohatra .

    Ny asa ratsy ataon’ny olona dia vokatry ny fitsiriritana ka ny fitsiriritana no asa ratsy ataonn’ny olona voalohany indrindra . Sa ahoana hoy ianao ? .

 Didin’Andriamanitra mihitsy isika tsy hitsiriritra . Fahotana goavana ny fitsiriritana satria fahandikana ny didy faha folo izany .

Ny tena fitaky satana dia ny filazana amin’ny olona fa zavatra tsy dia mampaninona akory ny fitsiriritana . Maro no manaiky izany satria ny fitsiriritana dia tsy hitan’ny olon-kafa ka azo hafenina sy azo hihatsaram-belatsihy .

 Tandremo, na tsy misy mahaita aza ny fitsiriritana dia asa ratsy ao am-po izy ka miharihary eo anatrehan’Andriamanitra , azo hafenina amin’ny olona izy fa eo ambany mason’Andriamanitra ka tsy maintsy hiseho any aoriana raha tsy hibebahana ka voafafa .

Auteur de l’article : Randrianjatovo Fenosoa