Didy faha 5 : “ Manajà ny rainao sy ny reninao “.

LESONA II : NY MOMBA NY OLOMBELONA
Didy fahadimy: “ Manajà ny rainao sy ny reninao “.

Tenin’Andriamanitra:

  • Deoteronomia 27:16
  • Deoteronomia 21:18-21
  • Efesiana 6:1-3
  • Kolosiana 3:20

Tsy maintsy manaja ny ray aman-dreny isika fa didin’Andriamanitra izany ary tokony hataontsika izany satria ireo no nahitana masoandro, loharano nipoirana, miaritra ny mafy sy ny mangidy ,… Tohizo ary Lazao izay mba fiheveranao ny ray aman-dreny . Fantatrao ve ny mahazo ny kamboty?. Ahoana? .

Ireo ray sy reny ireo no nomen’Andriamanitra fahefana ho solontenany sy nikarakara, koa ny fanjanantsika azy ireny dia tena fiheverantsika an’Andriamanitra mihitsy, na izany aza dia aza hadino fa olombelona ihany izy ireny.
Ireo ray sy reninao ireo no nikely aina, tsy nitandro hasasarana namelona sy nikarakara anao hatramin’ny fahakely , namorona ny tsy nisy ,.. niaritra ny mafy…Tohizo.
Tsy rariny raha maniratsira na manao tsinontsinona ka tsy manja azy ireny isika? Indrindra rehefa antitra sy reraka izy ireny. Misy ireo ratsy ka tsy miraharaha ray aman-dreny , miady amin’ny ray aman-dreny , manao izy mampalahelo ny ray aman-dreny … Tohizo . Marka 7:9-13.

Nadefitra taminao izy ireny ka ……

  • Tanisao izay rehetra mahatonga ny olona tsy hanaja ny rainy sy ny reniny.
  • Tanisao izay rehetra zava-misy sy zava-mitranga ankehitriny ka fandikana ity didy ity.

Manana adidy ary voadidy isika hanaja ny ray aman-dreny na toy inona na toy inona izy ireny, ny tsy fanaovantsika izany dia miteraka korontana sy fahasahiranana eo amin’ny tokantrano sy ny fianam-piankaviana… ary fandikana ny didy fahadimy.
Tsy ny ray sy ny reny niteraka ihany no ambara amin’ity didy fahadimy ity fa ny rafozana, ireo zokiolona, ireo tompon’andraikitra aminao, toy ny mpampianatra, mpampiasa, mpitondra fivavahana sy ny fiainam-pianakaviana … Ary iza koa? . Tohizo.

Na izany aza dia misy fetra ihany ny fanjana azy ireny fa”Andriamanitra no tokony hekena mihoatra noha ny olona” Asan’ny Apostoly 5:29.

Ny ray aman-dreny velon’aina ihany no asain’Andriamanitra hajaina fa tsy ny efa maty satria mivadika ho fanompoan-tsampy izany. Raha mbola velona izy dia ataovy tsara izay rehetra azo hatao fa tsy rehefa maty izy vao mody Manaja sy ….. Diso tara loatra izany….. Misy fetra io.
Tsy mety raha tonga fanoherana fa tsy fankatoavana an’Andriamanitra ny fanajana azy ireny . Manomeza ohatra.

Auteur de l’article : AnjGab