Didy faha 4 :« Mahatsiarova ny andro Sabata…. »

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA

Didy faha 4 :« Mahatsiarova ny andro Sabata…. ».

Tenin’Andriamanitra :

  • Jeremia 17 :21-27
  • Romana14 :5-6
  • Galatiana 4 :10-11
  • Kolosiana2 :16-17 .

Ny dikany hoe Sabata dia Fitsaharanana Fiatoana. Mahasoa ny fiainatsika olombelona ny fiatoanana fitsaharana. Tena soa hoa antsika izany tsy hitototoantsika tsy misy farany eto amin’ity fiainana ity.
Betsaka anefa ny olona na dia efa asain’Andriamanitra mitsahatra aza no mbola tsy mety mitsahatsa ihany ,tsy mahalala reraka, tsy mahalala maka aina, tsy mahalala andro alina,… Marary vao maka aina tsy fidiny eny amin’ny Hopitaly…
Didin’Andriamanitra isika hitsahatra mandritra ny andro iray isan-kerin’andro fa tsy ho andevozin’ny asa mandavan-taona. Tsy maintsy manao izany isika, tsinjovy ny tenanao sy ny aina fa tsy anao io fa an’Andriamanitra ka haraho ny didiny.
Hajanony avokoa ny asa fanao andavan’andro amin’io andro iray natokanao hitsaharana io, samy miato avokoa na ny olona na ny biby fiompy…
Mitovy daholo ny andro rehetra amintsika ka tsy mandany andro amin’izay andro Sabata marina isika; tsy fantatra io na andro inona na inona sady tsy izany no zava-dehibe satria tsy miankina amin’nyandrony famonjena…
Ny andro Alahady ny antsika no natokana ho andro Sabata, andro Fitsaharana.
Milazà asa tsy azo hatao amin’ny Alahady toy ny mivarotra, mividy ,miasatany, miasa birao,…

Auteur de l’article : AnjGab