MIARA-MIASA AMIN’NY FINOANA NY MINO

Miarahaba anao amin’ny anaran’i Jesoa Ilay Tompon’ny Asa. Indraindray dia variana manatanteraka ny asa fanompoanao amin’ny alalan’ny fanomezam-pahasoavana anananao samirery ianao. Tsara ho fantatrao anefa fa avy amin’Andriamanitra ireny fanomezam-pahasoavana ireny fa tsy tongatonga ho azy fotsiny akory. Tsy ianao irery no manana izany fa ny hafa koa dia nomen’Andriamanitra, izay mety tsy hitovy amin’izay […]

MPIARA-MIASA AMIN’NY TOMPO NY MINO

Mpiara-miasa hoe e? Mpiara-miasa ahoana? Raha jerena ny teny fototra, ny hoe “mpiara-miasa” dia entina ilazana ireo izay mpiray asa amin’ny toeram-piasana iray ka samy manatanteraka ny anjara andraikitra tandrify azy ny tsirairay hahatanteraka ny  lasin’asa kasaina hotontosaina (projet). Ry mpamaky malala, fitiavana  Andriamanitra, Andriamanitry ny Famonjena  Izy ka ny hanafaka ny olona amin’ny fahotàna […]

MANAFAKA AMIN’NY FAHANTRANA NY TOMPO

Ambara fa anisan’ny firenena latsaka anaty fahantrana lalina i Madagasikara. « Iza re no afaka hanafaka antsika amin’ity fahantrana mahazo antsika ity e? » Matetika dia olona, fikambanana, firenena matanjaka ara-bola na ny fombafomba ihany koa no antenaintsika hanafaka antsika amin’ny fahantrana. Miezaka tokoa ny hahatsara fifandraisana amin’izy ireny na ny mpitondra na ny vahoaka […]

Pasteur Randrianarison Marie Violette

MIASA AMIN’NY FANAHINY NY TOMPO

« Ary hoy Izy taminy : Izany no voasoratra, fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin’ny maty amin’ny andro fahatelo ; ary mba hotorina amin’ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin’ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema. Ary hianareo no vavolombelon’izany. Ary indro izaho mampitondra ny tenin’ny fikasan’ny Raiko ho anareo ; fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin’ny hery […]