AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO

AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO Ry Mpamaky malala ,  Amin’izao fiainana iainanao, izao moa tena sahy mijoro ho vavolombelon’ny Tompo marina ve ianao izay mpanara-dia Azy? Tsaroanao ve fa misy fanomezana lehibe nomen’Andriamanitra anao dia ilay “fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena” fa tsy “fanahy osa”? (2Timoty. 1, 7.8) Maniraka anao ny Tompo anio, […]

Pasteur Randrianarison Marie Violette

MANDRESY FIJALIANA NY VAVOLOMBEN’NY TOMPO

Ho anao izay miaritra fijaliana noho ny amin’ny Tompo indrindra izao teny izao. Mampahery anao ny Tompo mba haharitra tsara na dia iharam-pahoriana aza. Ety amin’izao tontolo izao no ahitanao fahoriana, kanefa matokia fa Jesoa izay arahinao dia efa nandresy izao tontolo izao. Aoka hifandray Aminy mandrakariva ianao hampandresy anao na toa inona na toa […]

Pasteur Randrianarison Marie Violette

VAVOLOMBELON’NY TOMPO NY IRANY

Ho aminao hatrany anie ny fahasoavan’ny Tompo.   Fomban’Andriamanitra ny maniraka olona hampitondrainy ny hafatra izay tiany hampitaina amin’ny olony : mampahafantatra ny sitrapony amin’ny olona, manoro ny olona ny amin’izay fanapahankevitra tokony horaisiny na izay lalana tokony halehany (1Sam.23, 2.4). Tsy mora anefa ny mampita io hafatr’Andriamanitra io ka tena mila fahasahiana tokoa. Sa ahoana […]