PERIKOPA FJKM ALAHADY 04 SEPTAMBRA 2016

Alahady XV manaraka Trinite 1 Tantara 16,8-14 / Lioka 8,43-48 / Asan’ny Apostoly 12,11-17 1 Tantara 16,8-14 8 Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany; Ampahafantaro ny firenena ny asany. 9 Mihira ho Azy, mankalazà Azy; Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. 10 Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon’izay mitady an’i Jehovah. 11 […]

PERIKOPA FJKM ALAHADY 28 AOGOSITRA 2016

Alahady XIV manaraka Trinite Ezra 3,8-13 / Lioka 5,1-11 / Efesiana 4,11-16 Ezra 3,8-13 8 Ary tamin’ny volana faharoa tamin’ny taona faharoa taorian’ny nahatongavany tany amin’ny tranon’Andriamanitra tany Jerosalema dia niantomboka Zerobabela, zanak’i Sealtiela, sy Jesoa, zanak’i Jozadaka, mbamin’ny rahalahiny sisa, dia ny mpisorona sy ny Levita ary izay rehetra tonga tany Jerosalema avy tany […]