Sekoly Alahady Foibe : Mofon’aina 09/06/2016

09/06/2016 : Jaoona 16:31-33
31 Jesosy namaly azy hoe: Mino va ianareo ankehitriny? 32 Indro, avy ny andro*, eny, efa tonga, izay hielezanareo samy ho any amin’ny azy avy, ary hilaozanareo ho irery Aho; kanefa tsy irery Aho, fa ny Ray no ato amiko. [*Gr ora] 33 Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao.

Mofon’aina Alarobia 12 Febroary 2015

MAMPITOMBO NY FINOANTSIKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA GENESISY 15 : 1-6 Ny soa entin’ny Tenin’ Andriamanitra ho an’ny olony Eto amin’ity toko ity no hitantarana ny fanekena nataon’ Andriamanitra tamin’i Abrama, taorian’ny niantsoany azy. Teo anatrehan’io fiantsoany an’i Abrama ho olony io no nanehoan’ Andriamanitra ny maha- zava-dehibe ny teniny. Ny Tenin’ Andriamanitra dia ampinga sy aro […]

Mofon’aina Alarobia 11 Febroary 2015

MAMPITOMBO NY FINOANTSIKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA ASAN’NY APOSTOLY 6.1-7 Porofon’ny fiitaran’ny fiangonana sy rindrandamina Rehefa mandroso ny fitoriana ny Filazantsara dia mitombo ny fiangonana ka nilaina ny fananana rindran-damina sy olona mifanaraka amin’izany fitomboana izany . Manjary porofon’ny fiitaran’ny fiangonana ny rindran-damina . Tsy maintsy nozaraina ho roa ny andraikitra tao amin’ny fiangonana (and2) izay ho […]

Mofonaina 24 Novambra 2014

MIFALY AMIN’NY FAMONJENA NY MINO JAONA 3:25-30 « …fa ny sakaizan’ny mpampakatra izay mitsangana hihaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon’ny mpampakatra ary efa tanteraka izany fifaliana izany  » (and 29) Ny toe-tsaina amam-pitondrantena tokony hananan’ny mino eo am-piandrasana ny famonjen’ Andriamanitra. Mifaly amim-panetrentena Fakam-panahy nahazo ny mpianatr’i Jaona teto ny hoe : satria izy […]