Didy faha fito :« Aza mijangajanga ».

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy faha fito :« Aza mijangajanga ». Tenin’Andriamanitra : Levitikosy 18 :6-23 Matio 5 :27-30 Ny hoe mijangajanga dia fanaovana firaisana ara-nofo amin’izay rehetra tsy vady ara-dalàna, na amin’inona izany na amin’iza. Nyataoh oe : ara dalàna eto dia tsy izay eken’ny fanjakana na ny fiarahamonina fotsiny fa izay eken’nyFiangonana, mety misy mantsy eken’ny fiarahamonina na ny fanjakana fa […]

Didy faha sivy : « Aza mety ho vavolombelona mandainga… ».

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy faha sivy : « Aza mety ho vavolombelona mandainga… ». Tenin’Andriamanitra : Deoteronomia 19 :15-19 Levitikosy 5 :20-26 Ny mahatonga ny vavolombelona mandainga dia ny tsy fitiavana, fialonana, fankahalana… ; ka miteraka sy mahatonga fanendrikendrehana… Ny olona manao izany dia tena meloka tanteraka ka ny sazy tokony ho an’ilay niendrikendrehana no hatolotra azy. Tsy azo havela […]

Didy fahavalo : « Aza mangalatra ».

NY MOMBA AN’ANDRIAMANITRA Didy fahavalo :« Aza mangalatra ». Tenin’Andriamanitra : Deoteronomia 21 :16-37 Deoteronomia 25 :13-16 Lioka 3 :12-14 Ny halatra dia ny fakàna izay tsy an’ny tena na amin’ny alalan’ny famitahana na hafetsena na fanambakana, na fantatr’ilay olona voa io na tsy fantany… , na atao an-keriny na amin’ny fanambatambazana na amin’ny fitaka … Be dia be mihitsy ny halatra misy […]

Didy faha 5 : “ Manajà ny rainao sy ny reninao “.

LESONA II : NY MOMBA NY OLOMBELONA Didy fahadimy: “ Manajà ny rainao sy ny reninao “. Tenin’Andriamanitra: Deoteronomia 27:16 Deoteronomia 21:18-21 Efesiana 6:1-3 Kolosiana 3:20 Tsy maintsy manaja ny ray aman-dreny isika fa didin’Andriamanitra izany ary tokony hataontsika izany satria ireo no nahitana masoandro, loharano nipoirana, miaritra ny mafy sy ny mangidy ,… Tohizo […]