AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO

AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO

Ry Mpamaky malala ,

 Amin’izao fiainana iainanao, izao moa tena sahy mijoro ho vavolombelon’ny Tompo marina ve ianao izay mpanara-dia Azy? Tsaroanao ve fa misy fanomezana lehibe nomen’Andriamanitra anao dia ilay “fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena” fa tsy “fanahy osa”? (2Timoty. 1, 7.8) Maniraka anao ny Tompo anio, mandehàna amin’ny herin’io  Fanahy mahery omen’ny Tompo io fa aza matoky tena na mandeha amin’ny herin’ny tenanao ary “Aza menatra ny ho vavolombelony ianao”

Tonga ny fotoana izay ampaherezan’ny Tompo anao manokana tena handray fanapahan-kevitra hentitra na hanavao izany,  dia ny hifidy tena hanompo an’i Jehovah Tompo amin’ny maha izy azy anao manontolo. Mila anao ny Tompo hamonjy ny firenenao, ho sahy hijoro tahaka an’i Josoa fa hiteny amin’izay mifanerasera aminao hoe: “fidionareo anio izay hotompoinareo…fa raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an’i Jehovah izahay.” (Josoa 24, 15) Na lehilahy ianao, na vehivavy, na ankizy na tanora, na efa olon-dehibe, na Ray na Reny na zanaka na zoky na zandry ao an-tokatrano, mety mitoetra irery koa angamba, mety ho mpitondra na olona entina na ao ampiangonana na any ampianarana na any amin’ny toeram-piasana na miasa tena koa: asehoy amin’ny fiainanao andavan’andro na aiza na aiza misy anao ary na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona, na amin’ny fifaliana na amin’ny fahoriana, asehoy fa an’ny Tompo ianao. Azy ny fiainanao ary Vavolombelony ianao. Ampahafantaro ny olona rehetra  fa  “tsy sabatra sy lefona no amonjen’i Jehovah; fa an’i Jehovah ny ady…” (1Samoela 17, 47) Mahery Andriamanitra, Tsitoha izy “Tsy ho menatra izay rehetra mino Azy” (Romana 10, 11) “Fa izay rehetra miantso ny Anaran’ny Tompo no hovonjena” (Romana10, 10)

Na inona na inona mety miseho ho setrin’izany dia aoka hotsaroanao hatrany ny tenin’ny Tomponao “Antsoy Aho, dia hovaliako hianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao.” (Jeremia 33, 3) Ny anjaranao dia ny miantso ny Tompo, manatanteraka izay asainy ataonao ary dia Izy no miasa amin’ny fombany hamonjeny anao. Ampiharo eo amin’ny fiainanao izany ary dia ambarao amin’ny namanao koa. Aoka hazava eo imason’ny olona rehetra ny fahazavanao. “

Eny e, ny olona tsy mino dia miezaka tokoa manambara ny tsy finoany ka sahy milaza an’i Jesoa ho mpamitaka  ary dia miezaka araka izay azony atao  maka fanahy anao tsy hatoky ny famonjen’Andriamanitra (“iny mpamitaka iny”, “ataovy mafy ny fiambenana”, Matio 27, 63.65). Manàna faharetana anefa fa manana ny fotoanany ny Tompo anehoana ny Voninahiny. Matokia Azy fa azo antoka ny Famonjeny.

MAHEREZA! Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra.

Auteur de l’article : AnjGab