Asa fanitarana : fizotry ny asa

1. FANOMBOHAN’NY ASA

Natomboka ny Alatsinainy 17 Martsa 2014 teo ny asa ka nisy ny fotoam-pivavahana – 9 ora ka hatramin’ny 10 ora maraina – nangataham-pitahiana avy amin’Andriamanitra mba hahatontosa an-tsakany sy an-davany ny asa fanitarana ny rihana, araka ny tonon-kira nataon’i Solomona hoe :

« Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy »

Salamo 127:1a

Nanatrika izany fotoana notarihin’ny Mpitandrina ANDRIANARISOA Haja izany moa ny mpiasa sy ny solon-tenan’ny Komity faha-150 taona, ka ny tapany aloha amin’ny rihana, manakaiky ny Alitara, no natomboka noravàna.

2. DRAFITR’ASA (PLAN) VAOVAON’NY FIANGONANA

Aseho eto ambany ny drafitr’asa (plan) hahazoana an-tsaina ny ho endriky ny rihana rehefa tazanina avy eny ambony sy avy amin’ny lafiny havia.

Io drafitr’asa io no tari-dàlana (guide) hanatanterahan’ny teknisiana sy ny mpiasa rehetra ny rihana vaovao.

Mezzanine / Gradin
MEZZANINE
Semelle 1&4 ou 7&10
SEMELLE_1
Semelle 2&5 ou 8&11
SEMELLE_2
Semelle 3&6 ou 9&12
SEMELLE_3
Plan gradin
SEMELLE_4
Longrine gradin
LONGRINE_1
Longrine gradin
LONGRINE_2
Longrine gradin
LONGRINE_3

3. RIHANA VAOVAO : TOMBA-MASO

Indro atolotra antsika indray izao ny tomba-maso (vue animation 3D) ahazoana an-tsaina ny ho firafitry ny rihana vaovao izay kasaina hotokanana ny Sabotsy 25 Oktobra 2014 :

Auteur de l’article : hrakotomalala